SPI

Në nëntor të vitit 2005, Qeveria Shqiptare miratoi Sistemin e Planifikimit të Integruar (SPI), një grup parimesh operative që siguron realizimin, në mënyrë sa më të efektshme dhe të harmonizuar, të planifikimit dhe monitorimit të politikave të qeverisë në tërësi.

Lexo më shumë...

skzhi

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-20013 përfaqëson dokumentin themelor strategjik për një zhvillim të qëndrueshëm social-ekonomik të vendit, i ndërthurur me programin për integrim në BE dhe në strukturat e NATO-s, dhe zbatimin e Objektivave të Mijëvjeçarit

Lexo më shumë...

Ndihma e Huaj

Nga bashkërendimi i ndihmës së huaj në Shqipëri, DEBASKON-i i ofron qeverisë një pikë kontakti dhe orientimi për donatorët në lidhje me çështjet strategjike siç përcaktohet në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, duke përforcuar kështu rolin udhëheqës të qeverisë në këtë proces.

Lexo më shumë...
Faqe Kryesore - Ndihma e Huaj - Donatorët në Shqipëri - Donatorë Shumëpalësh

BANKA EVROPIANE PER RINDERTIM DHE ZHVILLIM (BERZH)

 

Rr. “Abdi Toptani”
Torre Drin 4th floor
Tiranë

 

Tel: +355 (4) 232 898 / 253 099

Fax: +355 (4) 230 580
Homepage: http://www.ebrd.com/

 

 

Z. Fabio SERRI

Shef i Zyrës

 

 

 

DOKUMENTE STRATEGJIKE

 

PROFILI i DONATORIT

 

Strategjia për Shqipërinë 2009-2012

 

Strategjia për Shqipërinë 2006-2009

 

Projektet për Shqipërinë: http://www.ebrd.com/country/country/albania/index.htm