SPI

Në nëntor të vitit 2005, Qeveria Shqiptare miratoi Sistemin e Planifikimit të Integruar (SPI), një grup parimesh operative që siguron realizimin, në mënyrë sa më të efektshme dhe të harmonizuar, të planifikimit dhe monitorimit të politikave të qeverisë në tërësi.

Lexo më shumë...

skzhi

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-20013 përfaqëson dokumentin themelor strategjik për një zhvillim të qëndrueshëm social-ekonomik të vendit, i ndërthurur me programin për integrim në BE dhe në strukturat e NATO-s, dhe zbatimin e Objektivave të Mijëvjeçarit

Lexo më shumë...

Ndihma e Huaj

Nga bashkërendimi i ndihmës së huaj në Shqipëri, DEBASKON-i i ofron qeverisë një pikë kontakti dhe orientimi për donatorët në lidhje me çështjet strategjike siç përcaktohet në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, duke përforcuar kështu rolin udhëheqës të qeverisë në këtë proces.

Lexo më shumë...
Faqe Kryesore - FZHR

Fondi për Zhvillimin e Rajoneve (FZHR)

Kliko ketu per Aplikimin Online

 

Manual Përdorimi për NJQV i Softit FZHR (kliko mbi linkun për ta hapur online)

 

Fondi për Zhvillimin e Rajoneve (FZHR) është ngritur bazuar në ligjin nr. 10190, datë 26.11.2009, "Për buxhetin e shtetit 2010". Para ngritjes së FZHR kane funksionuar Grantet Konkuruese, për të cilat ka shërbyer si organ vendimmarrës Komiteti për Shpërndarjen e Grantit Konkurrues.

 

FZHR përbëhet nga grantet konkurruese për infrastrukturën lokale, arsimin (arsimi bazë, parauniversitar dhe arsimi universitar), shëndetësinë, objektet kulturore, sistemin ujësjellës-kanalizime, ndërtimin e tregjeve agro-ushqimore, ujitjen dhe kullimin, pyllëzimin. Duke filluar nga viti 2009, ligji i përvitshëm i buxhetit parashikon funksionimin e FZHR me fonde të buxhetit.

 

Vendimmarrja për fondet e FZHR kryhet nga Komiteti për Zhvillimin  Rajonal, i ngritur sipas ligjit nr. 10190, datë 26.11.2009. Ky komitet kryesohet nga Kryeministri, me anëtarët e mëposhtëm: Ministri i Financave, Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjisë, Ministri i Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Ministri i Brendshëm, Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Ministri i Shëndetësisë, Ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve; Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Kryetari i Konferencës së Rektorëve, Kryetari i Shoqatës së Komunave, Kryetari i Shoqatës së Qarqeve dhe Kryetar i Shoqatës së Bashkive. Alokimi i fondeve kryhet duke u bazuar në tre kritere: numri i popullsisë në secilin qark, niveli i varfërisë sipas qarqeve, përfitimi i investimeve në 4-vitet e fundit sipas sektorëve përkatës.

 

Informacion mbi ndarjen e fondeve FZHR per vitet 2009-2013

 

Më poshtë gjenden të gjitha Vendimet e Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për vitet 2010 - 2013

 

2013 

 

VENDIM Nr. 1 (dt. 07.02.2013) - Për financimin e projekteve në zbatim të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 2 (dt. 13.03.2013) - Për financimin e projekteve në zbatim të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 3 (dt. 13.03.2013) - Për financimin e projekteve në zbatim të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 4 (dt. 13.03.2013) - Për përcaktimin e procedurave të aplikimit dhe vlerësimit të projekteve për financim nga FZHR

 

VENDIM Nr. 5 (dt. 16.04.2013) - Për financimin e projekteve të reja për infrastrukturën rrugore dhe arsimin parauniversitar

 

VENDIM Nr. 6 (dt. 25.04.2013) - Për disa ndryshime në Vendimet Nr. 2 dhe Nr. 5

 

VENDIM Nr. 7 (dt. 25.04.2013) - Për financimin e projekteve të reja për ujësjellës-kanalizimet dhe pyllëzimet

 

VENDIM Nr. 8 (dt. 25.04.2013) - Për financimin e projekteve në zbatim të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 9 (dt. 09.05.2013) - Për rialokimin e fondeve të bashkëfinancimit për projektet e financuara nga KFW-ja dhe për një ndryshim në Vendimin Nr. 3, dt. 13.03.2013

 

VENDIM Nr. 10 (dt. 09.05.2013) - Për financimin e projekteve për infrastrukturën rrugore

 

VENDIM Nr. 11 (dt. 03.06.2013) - Për financimin e projekteve për infrastrukturën rrugore, arsimin parauniversitar dhe shëndetsinë

 

2012 

 

VENDIM Nr. 1 (dt. 24.02.2012) - Për Shpërndarjen e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 2 (dt. 24.02.2012) - Financim i Projektit "Kanali Ujites i Setës" nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve"

 

VENDIM Nr. 3 (dt. 19.03.2012) - Për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e FZhR

 

VENDIM Nr. 4 (dt. 18.05.2012) - Për shpërndarjen e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 5 (dt. 18.05.2012) - Për shpërndarjen e fondeve për Projektet në Vazhdim

 

VENDIM Nr. 6 (dt. 22.06.2012) - Për disa shtesa dhe Ndryshime në Vendimet Nr. 1 dhe Nr. 4

 

VENDIM Nr. 7 (dt. 07.08.2012) - Për disa saktësime në emërtimet e projekteve të infrastrukturës rrugore në Vendimin Nr. 4

 

VENDIM Nr. 8 (dt. 05.10.2012) - Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 4, dt. 18.05.2012

 

VENDIM Nr. 9 (dt. 05.10.2012) - Për financimin e projekteve në zbatim të FZhR si dhe për një ndryshim në Vendimin Nr. 4

 

2011

 

VENDIM Nr. 1 (dt. 11.02.2011) - Për Shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 2 (dt. 11.03.2011) - Për Përcaktimin e kritereve për ndarjen e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 3 (dt. 11.03.2011) - Për Shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 4 (dt. 19.04.2011) - Për Shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të Rajoneve për projektet e arsimit

 

VENDIM Nr. 5 (dt. 27.07.2011) - Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 3, dt. 11.03.2011 dhe Vendimin Nr. 4, dt. 19.04.2011

 

VENDIM Nr. 6 (dt. 14.09.2011) - Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 5, dt. 27.07.2011

 

VENDIM Nr. 7 (dt. 29.10.2011) - Për rialokimin e fondeve të papërdorura nga bashkëfinancimi me PNUD-in si dhe për disa ndryshime në Vendimet Nr. 4, dt. 19.04.2011, Nr. 5, dt. 27.07.2011, dhe Nr. 6 dt. 14.09.2011

 

2010 

 

VENDIM Nr. 135 (dt. 03.02.2010) - Për Përcaktimin e kritereve për ndarjen e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 1 (dt. 23.04.2010) - Për Shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 2 (dt. 30.07.2010) - Për Shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të Rajoneve

 

VENDIM Nr. 3 (dt. 02.11.2010) - Për Shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të Rajoneve