SPI

Në nëntor të vitit 2005, Qeveria Shqiptare miratoi Sistemin e Planifikimit të Integruar (SPI), një grup parimesh operative që siguron realizimin, në mënyrë sa më të efektshme dhe të harmonizuar, të planifikimit dhe monitorimit të politikave të qeverisë në tërësi.

Lexo më shumë...

skzhi

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-20013 përfaqëson dokumentin themelor strategjik për një zhvillim të qëndrueshëm social-ekonomik të vendit, i ndërthurur me programin për integrim në BE dhe në strukturat e NATO-s, dhe zbatimin e Objektivave të Mijëvjeçarit

Lexo më shumë...

Ndihma e Huaj

Nga bashkërendimi i ndihmës së huaj në Shqipëri, DEBASKON-i i ofron qeverisë një pikë kontakti dhe orientimi për donatorët në lidhje me çështjet strategjike siç përcaktohet në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, duke përforcuar kështu rolin udhëheqës të qeverisë në këtë proces.

Lexo më shumë...
Faqe Kryesore - SKZHI 2007-2013 - Strategjite

Strategjitë

 

Në total janë 21 strategji sektoriale dhe 17 strategji ndërsektoriale, ndër të cilat: 27 janë miratuar; 7 janë finalizuar dhe janë në proces miratimi nga Këshilli i Ministrave; 4 janë në proces hartimi. Më poshtë vijon lista e të gjitha strategjive dhe statusit të tyre përkatës.

 

Strategjitë sektoriale Statusi
Miratuar me VKM Nr.924,
datë 14.11.2007
Miratuar me VKM Nr.763,
datë 14.11.2007
Miratuar me VKM Nr.795,
datë 11.07.2007
  • Energjia
VKM-se Nr. 424, datë 26.06.2003  & Urdhrit KM Nr.133, datë 08.06.2006 (në proces miratimi)
Miratuar me VKM Nr.799
datë 22.7.2009
Miratuar me VKM Nr.1509,
datë 30.7.2008
Miratuar me VKM Nr.232,
datë 13.02.2008
  • Sigurimet shoqërore
  • Punët e Jashtme
  • Shëndeti
Miratuar me VKM Nr.14,
datë 9.1.2008
Miratuar me VKM Nr. 519 datë 20.7.2011
Miratuar me VKM Nr.751,
datë 7.11.2007
Miratuar me VKM Nr.80,
datë 28.01.2008
  • Planifikimi hapësinor (përfshin strehimin)
  • Sistemi i kanalizimeve dhe ujrave të zeza 2011-2017
VKM Nr. 643,date 14.9.2011
Miratuar me VKM Nr.1214,
datë 3.9.2008
Miratuar me VKM Nr.844,
datë 11.06.2008
  • Kultura
  • Sportet
Ligji Nr.153,
31.01.2008
Strategjitë Ndërsektoriale Statusi
  • Decentralizimi
Miratuar me VKM Nr.773,
datë 14.11.2007
Miratuar me VKM Nr.775,
datë 14.11.2007
Miratuar me VKM Nr.59,
datë 22.1.2009

Plani i Veprimit te Strategjise se prones 2012-2020

Miratuar me VKM Nr. 405,
datë 27.06.2012
Miratuar me VKM Nr.218,
datë 3.02.2008

    - Plani i Veprimit 2011-2013

    - Raport mbi zbatimin e planit të veprimit 2010

    - Rregullore për funksionimin e Grupit Ndër-Ministerial të Punës (GNP)

    - VENDIM për Miratimin e disa dokumenteve Antikorrupsion

    - Plani i Veprimit për vitin 2010
    - Raport mbi zbatimin e planit të veprimit 2009

Miratuar me VKM Nr.1561,
datë 3.10.2008
Miratuar me VKM Nr.847,
datë 29.11.2007
Miratuar me VKM Nr.797,
datë 14.11.2007

 

VKM Nr.573, datë 16.6.2011

Miratuar me VKM Nr.913,
datë 19.12.2007

Miratuar me VKM Nr.668,
datë 29.09.2007

Miratuar me VKM Nr.1140,
datë 30.07.2008

Miratuar me VKM Nr.1017,

datë 18.09.2009

Miratuar me VKM Nr.1083,
datë 23.07.2008
Miratuar me VKM Nr.760,
datë 19.11.2004
Miratuar me VKM Nr. 782,
datë 16.11.2006
Miratuar me VKM Nr. 863,
datë 29.07.2009